TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN THỎA THUẬN

CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TR̀NH HỌC TẬP

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

 

Tôi đang làm thủ tục đăng kư học hệ Vừa làm vừa học của trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), tôi sẽ đọc kỹ những vấn đề liên quan trong quá tŕnh đăng kư và học tập hệ Vừa làm vừa học tại UEH, cụ thể như sau:

1.      Tôi đă đọc toàn bộ chương tŕnh học tập được công bố công khai trên trang thông tin của pḥng Quản lư đào tạo Tại chức của UEH (www.taichuc.ueh.edu.vn) và sẽ luôn theo dơi để đảm bảo quá tŕnh học tập của tôi đúng như chương tŕnh học tập UEH đă công bố.

2.      Tôi sẽ tham gia buổi sinh hoạt các quy chế, quy định liên quan ngay sau lễ khai giảng. Nếu không tham gia buổi sinh hoạt trên, tôi sẽ tự đọc các quy chế liên quan được công bố công khai trên trang thông tin của pḥng Quản lư đào tạo Tại chức của UEH và nếu có ǵ c̣n thắc mắc, tôi sẽ hỏi cán bộ quản lư lớp để đảm bảo hiểu rơ các quy chế, quy định liên quan.

3.      Để tối ưu hóa và đảm bảo tiến độ thời gian học tập của sinh viên, tôi hiểu và đồng ư khi UEH sắp xếp quá tŕnh học tập của tôi có những khác biệt bao gồm:

a.    Về thời gian học tập:

                                                                         i.      Lịch học theo kế hoạch của lớp học buổi tối sẽ là 3 buổi tối trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần. (Từ 17h45 – 21h00). Sẽ có những giai đoạn riêng sẽ có thể sắp học cả 6 buổi trong tuần.

                                                                       ii.      Lịch học theo kế hoạch của lớp học ban ngày sẽ là 3 đến 4 buổi trong các ngày từ thứ 7 và Chủ nhật trong tuần. (Sáng 07g10 - 11g30, chiều 12g45 - 17g05).

b.   Về h́nh thức học tập: Ngoài h́nh thức học tập trung trên lớp, tôi sẵn sàng tham gia học tập bằng các h́nh thức khác (Trực tuyến, từ xa…) theo lộ tŕnh của UEH hoặc theo điều kiện thực tế khách quan khác. Ngoài ra, có thể sẽ được sắp xếp học chung với hệ chính quy của trường.

c.    Trong quá tŕnh học tập, khi bận công việc không sắp xếp được thời gian học hoặc h́nh thức, địa điểm học tập không phù hợp, sinh viên có quyền yêu cầu cán bộ quản lư lớp hủy học phần trong thời gian bận công việc để đăng kư học vào dịp khác. Điều kiện: Chưa học quá 50% thời gian học của học phần đó.

d.   Trong quá tŕnh thi kết thúc học phần, khi bận công việc không sắp xếp được thời gian đi thi hoặc h́nh thức, địa điểm thi không phù hợp, sinh viên có quyền yêu cầu tạm hoăn buổi thi (Trong ṿng 01 tuần sau ngày thi) và đăng kư thi ghép với lớp khác (Trong ṿng 01 năm kể từ ngày được đồng ư hoăn thi.)

e.    Ở một số học phần, để đảm bảo tối ưu hóa, tôi đồng ư học nhiều hơn số tín chỉ quy định trong chương tŕnh đào tạo tối đa là 01 tín chỉ mỗi học phần nhưng chỉ đóng tiền bằng với số tín chỉ quy định trong chương tŕnh đào tạo.

4.      Tôi đồng ư cho phép UEH thu thập, xử lư, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của tôi liên quan đến việc học tập hệ Vừa làm vừa học tại UEH, cụ thể như sau:

a.    Thu thập dữ liệu:

- D liu cá nhân bao gm tên, bit danh, địa ch (thường trú và liên lạc), ngày sinh, nơi sinh, quc tch, gii tính, tôn giáo, thông tin liên lc (s đin thoi, s đin thoi di động, địa ch email...), quá tŕnh học bao gồm cả kết quả học tập, hạnh kiểm và tốt nghiệp (trung hc ph thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, văn bằng khác...), cơ quan làm việc, h́nh ảnh, vân tay... và các dữ liệu cá nhân khác phát sinh theo nhu cầu quản lư.

- Sau khi nhp hc thành công, UEH thu thp d liu cá nhân liên quan đến thành tích hc tp và hot động.

b.   Xử lư dữ liệu và sử dụng dữ liệu:

Các d liu cá nhân thu thp được x lư để đảm bảo lưu trữ thống nhất.

Các d liu cá nhân sử dụng như sau:

- Quá tŕnh xác minh sau khi tuyn sinh

- Các quy tŕnh chun b cho các hot động nghi lễ.

- Xác định t́nh trng của sinh viên.

- Sử dụng trong H thng qun lư hc tp

- Các hot động ci tiến quy tŕnh ni b có th bao gm vic s dng phân tích d liu để x lư d liu cá nhân

- S dng trong các t́nh hung khn cp để bo v quyn li của sinh viên.

- Nhằm thuận tiện và kịp thời trong việc thông báo cũng như kiểm tra chéo trong sinh viên, d liu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân liên quan đến thành tích hc tp và hot động được đăng tải trên website của pḥng Quản lư đào tạo Tại chức theo từng thời điểm.

c.    Chia sẻ dữ liệu:

D liu cá nhân ca sinh viên được chia s vi các đơn v sau đây trong UEH với các lư do sau:

- Các Khoa, đơn vị trực thuộc và viên chức, giảng viên có liên quan đến chương tŕnh hc ca sinh viên cho các mc đích giảng dạy, kiểm tra, thi cử đánh giá cũng như tiến hành các cuc kho sát và nghiên cu ci tiến ni b.

- Trạm y tế khi có các yêu cu liên quan đến y tế hoc sc khe.

- Các đợn vị trực thuộc để tư vn các hot động liên quan đến ngh nghip.

- Thư vin để theo dơi vic s dng thư vin.

- Văn pḥng trường để duy tŕ an ninh cho trường đại hc.

- D liu tng hp có th được to t d liu cá nhân ca bn cho mc đích nghiên cu và báo cáo.

- Cha m hoc Người giám h hp pháp ca sinh viên v́ mc đích thông tin.

- D liu cá nhân KHÔNG được chia s vi các bên hin không được nêu rơ mà không có s đồng ư trước ca ch th d liu.

5.      Trách nhiệm của chủ thể dữ liệu:

- Chủ thể dữ liệu có trách nhiệm theo dơi thông tin trên trang cá nhân và do UEH cung cấp, yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa khi phát hiện thông tin cá nhân chưa đầy đủ, lỗi thời, không chính xác.

 

            Tôi đă đọc, hiểu và đồng ư với các vấn đề trên.

 

Bấm để tiếp tục